Koordinátor BOZP na staveništi

Jsme osoby odborně způsobilé pro provádění této činnosti v souladu s § 146 až 18 zákona 309/2006 Sb. Činnost koordinátora realizujeme v rozsahu: 

KDY JSTE POVINNI USTANOVIT KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI, ZPRACOVAT PLÁN BOZP, POSLAT OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ?

V období přípravy stavby: 

 • dáváme podněty a doporučujeme technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, poskytujeme odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP
 • zpracováváme Plán BOZP, zajišťujeme jeho odsouhlasení všemi zhotoviteli
 • zpracováváme požadavky na BOZP při práci při udržovacích pracích

V období realizace stavby: 

 • koordinujeme spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření z zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
 • dáváme podněty a na vyžádání zhotovitele doporučujeme technická řešení nebo opatření z zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací
 • spolupracujeme při stanovení času potřebného z bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • sledujeme provádění prací na staveništi se BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požadujeme bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
 • kontrolujeme zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
 • spolupracujeme se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
 • zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, z níž jsme přizváni stavebním úřadem
 • navrhujeme termíny kontrolních dnů z dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání
 • sledujeme, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny z nápravě zjištěných nedostatků
 • provádíme zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozorňujeme zhotovitele, a dále zapisujeme údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz