Podniková ekologie

Již více jak 10 let poskytujeme služby v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost nabízí níže uvedené produkty:

Poradenská činnost v oblasti:

Vedení společnosti ve spolupráci s ekologem - specialistou provede vstupní nezávislou analýzu stavu zajištění ochrany životního prostředí ve Vaší organizaci. Na základě tohoto nezávislého úvodního přezkoumání stávající situace zpracuje vedení "QEMS" s.r.o. nabídku s navržením vhodných variant řešení dané problematiky ve Vaši organizaci s předpokládanou časovou a finanční náročností. Mezi základní úrovně spolupráce s námi patří níže uvedené varianty, které je možné kombinovat.

Varianta I.:

V rámci této varianty odborný poradce - ekolog zajistí u klienta soulad činností společnosti s platnými právními a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Dále pak je provedeno školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování této činnosti.

Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR v oblasti ochrany životního prostředí a má zaučen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu.

Varianta II.:

V rámci této varianty provedou odborní poradci činnosti Varianty I. a dále se zaměří na stálé udržování souladu aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti ochrany životního prostředí - to znamená, že jsou klientovi vedeny požadované evidence, jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti apod. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti ekologie. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění ochrany životního prostředí. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými ekologickými audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovávány zprávy z auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.

Samozřejmostí vzájemné spolupráce je vystavení OSVĚDČENÍ  o zajišťování dozoru nad plněním požadavků na ochranu životního prostředí, jakož i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám.

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz