Základní všeobecné principy

Proces svařování patří mezi tzv. zvláštní procesy. Svařování je ve velkém rozsahu používáno v průmyslové výrobě a zaujímá v mnoha podnicích klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Z pohledu zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedná o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.

Pro podporu a naplnění požadavků systémových norem pro management jakosti řady ISO 9000 byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 121 Svařování norma EN 729, která byla následně zrevidována a vydána jako ČSN EN ISO 3834 s cílem stanovit vhodné požadavky na jakost pro ty výrobce, kteří využívají při výrobě svařování jako rozhodující technologii.

Použití normy ČSN EN ISO 3834

Tato norma stanovuje ve svých jednotlivých částech zásady a požadavky (kritéria) na proces svařování. Je vypracována tak, že:

  • je nezávislá na druhu svařované konstrukce,
  • stanovuje kvalitativní požadavky na svařování jak v dílnách, tak i na montážích,
  • podává návod, jak vyjádřit způsobilost výrobce pro výrobu svařovaných konstrukcí v souladu se zadanými požadavky,
  • může sloužit jako podklad k hodnocení způsobilosti výrobce pro svařování.

Tato skutečnost umožňuje v mnohem větším měřítku využít ČSN EN ISO 3834 v organizacích, kde je svařování jeden z výrobních procesů při výstavbě a zavádění systému managementu jakosti dle norem řady ISO 9000:2000, či při jeho neustálém zlepšování.

Volba modelu

Volba musí odpovídat vyráběnému typu svařovaného výrobku a požadavkům na něj kladeným. Volba modelu tedy jednoznačně závisí na vyráběném sortimentu výrobků a požadavků na ně. Pro základní orientaci jsou dále uvedeny hlavní kritéria pro volbu jednotlivých modelů.

ČSN EN ISO 3834 Část 2: Vyšší požadavky na jakost se použije je-li požadován systém managementu jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, případně je požadován jiný systém jakosti a na svařované výrobky jsou kladeny vysoké požadavky na jakost.

ČSN EN ISO 3834 Část 3: Standardní požadavky na jakost se použije není-li požadován systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a na svařované výrobky jsou kladeny standardní požadavky na jakost.

ČSN EN ISO 3834  Část 4: Základní požadavky na jakost se použije není-li požadován systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a kdy dokladované řízení procesu svařování není důležité pro celkovou jakost finálního výrobku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že organizace které uplatňují systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a pro proces svařování se rozhodnou aplikovat požadavky normy ČSN EN ISO 3834 je správnou volbou model dle ČSN EN ISO 3438 - 2.

Použití normy ČSN EN 1090-1

Tato norma platí pro provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí a stanoví požadavky na posuzování shody konstrukčních dílů. Nezbytnou součástí této normy jsou její další části. ČSN EN 1090-2, která stanoví technické a jakostní požadavky na ocelové konstrukce a ČSN EN 1090-3 pro technické a jakostní požadavky na hliníkové konstrukce.

Uvedené normy zcela mění dřívější zvyklosti v oblasti výroby kovových konstrukcí. Byly zavedeny třídy provedení konstrukcí (execution class) EXC1-EXC4, které jsou stanoveny při návrhu ve vztahu k třídě následků (CC1 až CC3), návazných rizik spojených s prováděním a používáním konstrukcí (SC1 a SC2) a výrobní kategorie (PC1 a PC2).

ČSN EN 1090-1 stanoví základní požadavky na zpracování systému řízení výroby, na postupy posuzování shody, provádění dohledu, značení výrobků a mnohé další.

V normách ČSN EN 1090-2 a 3 jsou specifikované požadavky na provádění ocelových nebo hliníkových konstrukcí, aby byla zajištěna odpovídající úroveň mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti. Jsou zde stanoveny požadavky na použité základní a přídavné materiály, spojovací součásti, dělení materiálu, na svařování, které musí být prováděno v souladu s ČSN EN ISO 3834 -1 až 4, dozor nad svařováním podle ČSN EN ISO 14731, kvalifikaci postupu svařování a svářečského personálu, požadavky, přípravu a sestavení konstrukcí, systém kontroly výroby, požadavky na povrchovou úpravu, geometrické tolerance, kontrolu a zkoušení, ale i na montáž na staveništi, nedestruktivní defektoskopii, požadavky na dokumentace zhotovitele nebo plán jakosti.

Všechny uvedené požadavky musí zahrnovat systém řízení výroby (FPC), který je předmětem posouzení a certifikace.  

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz