Systém managementu bezpečnosti potravin dle ISO 22000 + FSSC ISO 22000

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému SMBP.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE.

OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE
OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE

Etapa: Výstavba SMBP dle ISO 22000 + FSSC ISO 22000 – spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání SMBP

Celkové prověření stavu SMBP ve Vaší organizaci, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení z realizaci nutných činností z dosažení shody s požadavky příslušné normy a s legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem a požadavky norem řady SMBP.

V rámci vstupní analýzy se zaměříme na stav plnění právních a jiných požadavků v oblasti potravinářského práva a to zejména:

 • plnění správné výrobní praxe
 • plnění správné hygienické praxe
 • plnění správné distribuční praxe
 • stav HACCP
 • stav proškolení pracovníků
 • stav vedení záznamů a dodržování požadavků v této oblasti

2) Informační seminář SMBP pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Bude provedeno našimi lektory školení SMBP, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení budou předány a OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor, meotar atd.).  

3) Etapa tvorby dokumentace SMBP

Odborný poradce provede zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuje relevantní dokumentaci SMBP za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována dokumentace SMBP I., II. a III. vrstvy. Poradce zapracuje připomínky do dokumentů I. - III. vrstvy. Provedeme grafické zpracování a následně provedeme vydání a distribuci dokumentace ve vaší organizaci.
Bude zpracovna Příručka SMBP, dále pak navazující směrnice obsahující analýzu HACCP, pracovní postupy, sanitační řád, organizační řád atd.

4) Implementace požadavků SMBP

V rámci této etapy vás poradce ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace provede implementační fází, kdy pod vedením poradce budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků EMS. V rámci tohoto systému vám zpracujeme z hlediska SMBP:

 • systém HACCP
 • systém správné výrobní praxe
 • systém správné hygienické praxe

V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních požadavků HACCP, správné výrobní a hygienické praxe. 

5) Provedení interních auditů SMBP

Následně provedeme kompletně interní audity SMBP dle požadavků ČSN EN ISO 19011 ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizace. Bude zpracován program auditů, plán interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu, následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu. V rámci interního auditu bude prověřeno:

 • plnění správné výrobní praxe
 • plnění správné hygienické praxe
 • plnění správné distribuční praxe
 • stav HACCP
 • stav proškolení pracovníků
 • stav vedení záznamů a dodržování požadavků v této oblasti

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Poradce provede kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení vydaných poradcem ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme konečnou kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu SMBP - přezkoumání systému.

7) Účast na certifikačním procesu

V této etapě se budeme účastnit auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu SMBP a poskytneme odbornou pomoc při obhajobě SMBP.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Etapa: Následné udržování a zlepšování SMBP dle ISO 22000 + FSSC ISO 22000 – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme SMBP nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • interní audity
 • poskytneme Vám odborné konzultace
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci
 • zaktualizujeme registry, cíle a navazující dokumentaci
 • obhájíme Vám i v dalších letech certifikát

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování OHSMS zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

velikost a organizační členění organizace
lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění
předmět a rozsah výstavby systému managementu
rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částka: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100% úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby.

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři QEMS s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz