Základní všeobecné principy

Prakticky od počátku obchodní výměny zboží se vyskytoval požadavek kupujícího, případně uživatele, aby zboží mělo vlastnosti, které se od něho předpokládaly při jeho koupi. Zprostředkovaně a systematicky se začal požadavek písemného průkazu odpovídající kvalitě uplatňovat nejprve ve strojírenství při stavbě lodí. Ve dvacátých letech 20. století se postupně podniky učily chápat vztah mezi kvalitou a náklady a učily se kvalitu řídit pomocí statistických metod. S nástupem vojenství a kosmonautiky se vytvářejí dokumentované systémy kvality jako nástroj pro celkové zabezpečování kvality. Po druhé světové válce si podniky i koneční spotřebitelé začínají vynucovat kvalitu od svých dodavatelů. A tak vlastně vznikly normy ISO 9000 jako soubor minimálních požadavků, jež musí vyhovět dodavatel zboží nebo služeb, aby mohl být považován za dodavatele spolehlivého a důvěryhodného, který je schopen dokladovat úroveň péče o kvalitu.

Systém managementu kvality řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jste-li přesvědčeni, že potřebujete tento systém, musíte být připraveni na vybudování systému, který zasáhne celou Vaší organizaci, který Vás donutí projít všechny stávající postupy a přehodnotit je. Nic nesmí zůstat utajeno, je důležité systém pochopit jako přínos. Správně vybudovaný systém managementu kvality vede z mnohým přínosům:

  • výrazné zvýšení konkurenceschopnosti podniku, jakož i zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu my - zákazníka a ve vtahu z třetím zainteresovaným stranám (například investoři, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejná správa)
  • řízení podniku ke kvalitě se stává know-how podniku, které je neustále rozvíjeno
  • podnik je orientován na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci, s ohledem na ekologii a bezpečnost procesů a především pak kvalitní produkci
  • rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek

Přijetí systému managementu kvality má být tedy strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a uplatnění systému managementu kvality organizace jsou uplatňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými výrobky, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace.

 

Důvodem pro zavedení systému managementu kvality bývají tyto situace:

  • založili jste firmu a chcete mít hned od počátku systém řízení, který zajistí kvalitu všech služeb a výrobků.
  • Váš systém řízení nemá řád a máte problémy s dodržováním kvality produktů - narůstá počet zmetků a neshod a vy nejste schopni je řídit
  • chcete prověřit zda váš stávající řídící systém je skutečně kvalitní
  • chcete dosáhnout vyšší úrovně kvality řízení než máte nyní
  • chcete získat náskok před konkurencí
  • systém jakosti vyžadují vaši zákazníci, partneři, majitelé

Kvalita se vyplatí

Principy managementu kvality podle ISO 9000

Principy managementu kvality podle ISO 9000

Zaměření na zákazníka - organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit požadavky zákazníků a snažit se překonat jejich očekávání, to vše při ekonomicky přijatelných podmínkách.  

Vedení - vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu, orientace organizace v prostředí. Vytvářejí podmínky, v nichž mohou být zaměstnanci plně zapojeni do dosahování cílů organizace.

Zapojení zaměstnanců - zaměstnanci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace.

Systémový přístup k managementu - Identifikování, porozumění a řízení systému vzájemně souvisejících procesů zaměřených na daný cíl přispívá k účinnosti a účelnosti činností v organizaci.

Neustálé zlepšování - trvalým cílem je neustálé zlepšování.

Přístup k rozhodování, zakládající se na faktech - účinné a účelné rozhodování je založeno na logické a intuitivní analýze údajů a informací.

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy - schopnost organizace a jejích dodavatelů tvořit hodnoty se zlepšuje vzájemně výhodnými vztahy.

Procesní přístup - požadovaného účinku je dosaženo mnohem účinněji, jsou-li související zdroje a činnosti řízeny jako proces. Definujeme-li management jako účinné a účelné nakládání se zdroji v čase s cílem dosáhnout předem stanovených hodnot výstupů, máme přesně procesní model  kvality ztotožněný s definicí správného managementu. 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz