Základní všeobecné podmínky EMS

V současné době v naší podnikatelské sféře sílí povědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí v souladu s myšlenkou společensky odpovědného podnikání. Vrcholová vedení podniků a organizací si uvědomují, že je nutné v oblasti ochrany životního prostředí převzít iniciativu neboť dobrovolné zavedení a následná certifikace EMS se rovná nutnost pro prosperitu firmy.

Jedním z cílů, na které by měl být zaměřen podnikový management, je postupné snižování negativních dopadů činností, výrobků nebo služeb podniku na ŽP. Optimální nástroj k řešení tohoto permanentního úkolu spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného EMS.

EMS zavádí pořádek a důslednost do snah organizace zabývat se environmentálními problémy, tak, že určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy.

Tlak na podniky v této oblasti je vyvíjen především po následujících liniích:

 • linie legislativy a státní správy
 • linie požadavků trhu
 • linie udržování jednotného postupu ve všech podnicích nadnárodních koncernů

Podniky, kde k zavádění EMS přistoupili se rekrutují především ze třech následujících kategorií:

 • podniky, kde je velmi vysoké environmentální uvědomění již řadu let a tento krok je pouze logickým pokračováním dlouholeté práce,
 • podniky, které mají vzhledem k charakteru výroby značný podíl na znečišťování ŽP v regionu a EMS má plnit funkci demonstrování kladného přístupu k ochraně ŽP a kontinuálního snižování vlivu podniku na ŽP,
 • podniky, kde je zavedení EMS součástí podnikové strategie převážně zahraničního partnera.

Mění se ale i přístup státu k regulaci ochrany ŽP. Ve státních politikách ŽP proto vidíme několik významných trendů, které představují posun:

 • od nápravy k prevenci
 • od normativní regulace k ekonomickým nástrojům
 • od složek ŽP k sektorům průmyslu
 • od odpovědnosti státu k odpovědnosti podniků samotných

Zatímco doposud vítězily na trhu firmy, které byly schopny extenzivně využívat levných přírodních zdrojů, budoucnost patří firmám, které se zaměřují na čistší produkci a tedy na snižování materiálové a energetické náročnosti výroby a omezování toxických materiálů.

Přínosy EMS

Organizace by měla zavést účinný EMS proto, aby napomohla ochraně lidského zdraví a ŽP před možnými dopady své činnosti, výrobků a služeb a napomáhala udržování a zlepšování kvality ŽP.

Má-li podnik zaveden EMS, může jí to napomoci získat důvěru u zainteresovaných stran tím, že:

 • vedení se zavázalo z plnění opatření politiky, cílů a cílových hodnot organizace
 • klade se důraz na preventivní spíše než na nápravná opatření
 • lze prokázat odpovídající péči a dodržování předpisů
 • návrh systému zahrnuje proces neustálého zlepšování

Postavení a chování podniku se zavedeným EMS:

 • minimalizace a prevence vzniku odpadů
 • ochrana pracovníků
 • zlepšení bezpečnosti práce
 • prevence havárií
 • trvalé prokazování ekologických výsledků firmy

Souvislost mezi budováním EMS a ekonomikou firmy

Zavedením EMS lze dosáhnout ekonomických přínosů. Ty mají být identifikovány, aby bylo možno ukázat zainteresovaným stranám, a zejména akcionářům, jaké hodnoty přináší organizaci dobrý environmentální management. Organizaci to poskytuje příležitost propojit environmentální cíle a cílové hodnoty se specifickými finančními výsledky a tím zajistit, aby byly k dispozici zdroje tam, kde přinášejí největší užitek jak z finančního hlediska, tak z hlediska ŽP.

 • konkurenceschopnost (zlepšení image, zvýšení podílu na trhu, inovace)
 • minimalizace rizik (občanská a trestní odpovědnost, ztráty vprodeji a příjmech, účinný management rizik)
 • snižování nákladů (identifikace potenciálních nákladů, snížení daní, pokut a poplatků, snížení pojistného)
 • organizační účinnost (proaktivní přístup kochraně životního prostředí, zahrnutí všech úrovní organizace, vysoká morálka personálu)

Předpisy k zavedení EMS

ČSN EN ISO  14001:2005

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na EMS. Byla vytvořena tak, aby ji bylo možno uplatnit v organizaci všech typů a velikostí a zároveň, aby zohledňovala různé geografické, kulturní a sociální podmínky.

Tato norma je jednou z rodiny norem ISO 14000. Tato řada norem reprezentuje celou škálu norem popisujících jednotlivé aspekty EMS. Všechny mezinárodně vydané normy této řady jsou průběžně zaváděny do normalizačního prostředí ČR.

Norma ISO 14001:2004 sdílí společné zásady systému managementu s normami pro systémy jakosti souboru ISO 9000.

Zavedení EMS popsaného normou ISO 14001:2004 má vést ke zlepšení environmentálního profilu, Specifikace je založena na myšlence, že organizace bude pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat svůj systém environmentálního managementu proto, aby nalezla možnosti jeho zlepšení a realizovala je. Zlepšení v EMS mají vést k dalšímu zlepšení environmentálního profilu organizace.

EMAS

EMAS, neboli Eco-Management and Audit Scheme (Systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí), je jedním z kooperativních nástrojů ekonomie životního prostředí, uplatňovaných v rámci Evropské unie.

Tento program umožňuje dobrovolnou účast podniků v systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí. Přistoupením k programu se podnik zavazuje hodnotit a zlepšovat dopad svých činností na životní prostředí, čímž zároveň naplňuje požadavky ochrany a zlepšování kvality životního prostředí a zohledňování principů trvale udržitelného rozvoje, které zakotvuje Smlouva o Evropské unii.

Program EMAS vstoupil v platnost v dubnu 1995 na základě Nařízení Rady (ES) č. 1836/93 z července 1993 a byl otevřen především pro podniky z výrobní (průmyslové) sféry.

Revize tohoto nařízení byla provedena v roce 2001, a to Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, označovaným jako EMAS II. 

 

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz