Dohoda ADR

Týká se účastníků v celém řetězci jak odesílatele, dopravce, tak také i příjemce!

1)  Osoba předávající nebezpečné věci z přepravě (dále jen „odesílatel“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR

 1. předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady
 2. zatřídit a předat z přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena
 3. předat nebezpečné věci z přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí
 4. dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky
 5. použít z balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly
 6. zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami
 7. označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se z nákladu
 8. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 9. zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 10. uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

 

2)  Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR

3)  Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (dále jen „příjemce“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR

4)  Povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby.

 1. zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady
 2. zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka z tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady
 3. zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů odpovídajících osvědčení
 4. převzít z přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena
 5. zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní
 6. zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít z přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný
 7. zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla
 8. provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se z nákladu
 9. převzít z přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se z nákladu
 10. používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou
 11. dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí
 12. vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji
 13. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a
 14. uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady
 15. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 16. dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla
 17. zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 18. uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz