Audity EKO

Provádíme již více jak 10 let audity  - hodnocení souladu s právními a jinými požadavky EU a ČR v oblasti ochrany životního prostředí:

Audity – hodnocení souladu  v oblasti ochrany životního prostředí slouží k identifikaci a vyhodnocení závažnosti environmentálních aspektů a jejich dopadů a rozsahu plnění právních a jiných požadavků dané oblasti a vede ke zmírnění a odstranění negativních pracovních rizik ochrany životního prostředí. Při provádění těchto auditů/hodnocení souladu se musí brát v úvahu všechny environmentální aspekty. Jedním z hlavních důvodů těchto auditů je ověření, zda organizace splňuje veškeré legislativní požadavky na ni kladené.

Oblast:

Odpadové hospodářství

 • kontrola směrnice odpadového hospodářství
 • kontrola vedení průběžné evidence odpadů
 • kontrola zpracování základního popisu odpadů
 • kontrola kvality zpracování ročního hlášení
 • kontrola dokladů od oprávněných osob
 • kontrola vhodnosti označení sběrných nádob
 • kontrola vedení ILNO, EPNO
 • kontrola zpracování statistického hlášení o produkci odpadů a další aktivity

Nakládání s obaly

 • kontrola obsahu směrnice pro nakládání s obaly
 • kontrola přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob
 • kontrola zpracování hlášení obalů a další aktivity

Ochrana ovzduší

 • kontrola správnosti směrnice pro ochranu ovzduší
 • kontrola správnosti zařazení zdrojů znečišťování ovzduší
 • kontrola platnosti vydaného povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
 • kontrola zpracování průběžné evidence zdrojů znečišťování ovzduší – stálé i proměnné údaje
 • kontrol zpracování provozních řádů a plnění povinností
 • kontrola zpracování ročních hlášení
 • kontrola zpracování poplatkového hlášení
 • kontrola zajištění měření emisí  a další

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

 • kontrola přítomnosti bezpečnostních listů v ČJ
 • kontrola zpracování písemných pravidel, jejich schválení KHS a proškolení z této oblasti
 • kontrola způsobu nakládání s CHLS, případná registrace MZdr, registrace u ECHA, scénáře expozic a další

Prevence havárií

 • kontrola zpracování protokolárního zařazení, a z úrovně zařazení kontrola z toho vyplývajících požadavků

Nakládání s vodami

 • kontrola provozních a manipulačních řádů vodohospodářských děl
 • kontrola žádostí o souhlas k vypouštění či čerpání vod a z toho plynoucích povinností
 • kontrola zpracování hlášení
 • kontrola zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod, čerpaných vod a další

Hlášení do IRZ

 • kontrola zpracováváme hlášení do IRZ

Ekologická újma

 • kontrola zpracování dokumentu

Audit – hodnocení souladu zahrnuje:

 • naplánování plánu auditu – hodnocení souladu
 • provedení auditu – analýza hodnocení souladu v rozsahu přezkoumání dokumentace a všech procesů, které mají vliv na ochranu životního prostředí a mají být efektivně uplatňovány. Poradce hodnotí, jak je systém ochrany životního prostředí v organizaci aplikován, udržován a zlepšován. V průběhu prověřování jsou pak dokumentačně zachyceny všechny skutečnosti do auditního dotazníku (check-listů)/ dotazníku hodnocení souladu a možné neshody a doporučení jsou definovány na příslušných formulářích
 • uzavření auditu - tvorba Zpráv z auditu – hodnocení souladu
 • následná kontrola realizace navržených a schválených opatření k nápravě a preventivních opatření naším poradcem, realizovaný formou provedení kontrolních auditů a záznamů z těchto auditů

Námi provedený audit - hodnocení souladu je pozitivní a konstruktivní proces. Audity – hodnocení souladu doporučujeme provádět obvykle minimálně jednou až dvakrát ročně, u větších organizacích pak čtvrtletně či měsíčně, zvláště u organizací realizující stavební či jinou činnost.

Námi realizovaný audit ve Vaší společnosti je prováděn kvalifikovanými poradci.

V případě periodického provádění výše uvedené činnosti a následného vyhodnocení trendu zlepšování stavu ochrany životního prostředí ve společnosti klienta, vystavujeme OSVĚDČENÍ

 

Rozsah auditu-hodnocení souladu: rozsah auditu – hodnocení souladu je závislý na velikosti Vaší organizace, na náročnosti Vašich procesů a počtu oddělených provozoven

Cena: dle dohody

Platební podmínky: dle dohody 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz