Audit / Hodnocení souladu BOZP a PO

Provádíme již více jak 10 let audity  - hodnocení souladu s právními a jinými požadavky EU a ČR na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále je PO):

Audity – hodnocení souladu  BOZP a/ nebo PO, jakož i pravidelné roční prověrky/ požární preventivní prohlídky  slouží k identifikaci a vyhodnocení závažnosti pracovních rizik a rozsahu plnění právních a jiných požadavků dané oblasti a vede ke zmírnění a odstranění negativních pracovních rizik na BOZP práce či snížení rizik v oblasti PO. Při provádění těchto auditů/ hodnocení souladu se musí dbát v úvahu všechny bezpečnostní a jiné aspekty. Jedním z hlavních důvodů těchto auditů je ověření, zda organizace splňuje veškeré legislativní požadavky na ni kladené (tím eliminuje možnost vzniku finančních ztrát zapříčiněných nedostatečným vyhodnocením aspektů a následných pracovních úrazů či jiných škod).

Obsah auditu/ hodnocení souladu BOZP:

 • Kontrola vhodného uspořádání a vybavení pracoviště a pracovního prostředí v souladu se - z. 262/2006 (§§101, 102) Sb. Zákoník práce, z. 309/2006 Sb., (§§ 2, 3, 7) o BOZP, vyhl. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, vyhl.  48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky z zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a dalšími právními předpisy dané oblasti.
 • Kontrola vhodného použití Bezpečnostních značek a signálů - dle z. 262/2006 Sb. (§§101,102) Zákoník práce, z. 309/2006 Sb. (§6) o BOZP, NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
 • Kontrola výrobních a pracovních prostředků a zařízení - v rozsahu z. 262/2006 Sb., §§101, 102 Zákoníku práce, z. 309/2006 Sb. § 4 o BOZP, vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 591/2006 Sb., NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vyhl. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, vyhlášky k technickým zařízením 18/1979 Sb., 19/1979 Sb., 73/2010 Sb., 21/1979 Sb., 85/1978 Sb., 91/1993 Sb. vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
 • Kontrola organizace práce a pracovní postupy - z. 262/2006 Sb., §§101, 102 Zákoník práce, z. 309/2006 Sb. §§ 5, 12, 13-18 Zákon, BOZP, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhl. 288/2003 Sb. zakázané práce, další odborové předpisy např. NV 27/2002 Sb., NV č. 28/2002 Sb.
 • Kontrola OOPP, mycí čistící a desinfekční prostředky - Z. č. 262/2006 Sb., §104 Zákoník práce, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, z. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
 • Kontrola rizikových faktorů pracovních podmínek - z. č. 262/2006 Sb.,§102 Zákoník práce, z. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, Směrnice MZd.č. 49/1967 Věstníku MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění, z. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, NV č. 1/ 2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhl. 432/2003 Sb.,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, NV 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 • Kontrola oblasti pracovní úrazy a nemoci z povolání - z. č. 262/2006 Sb., §105 Zákoník práce, NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Obsah auditu/ hodnocení souladu PO:

 • prověření začlenění do kategorie činností podle požární nebezpečnosti a stanovené dokumentace k provedení začlenění do kategorie podle požární nebezpečnosti
 • kontrola potřebného množství a druhů vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti
 • kontrola opatření potřebných pro udržování požární techniky, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení v provozuschopném stavu
 • kontrola plnění opatření k vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, vedení dokumentace o požárech, oznámení územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech provozovaných objednatelem nebo v jím vlastněných či užívaných prostorách
 • kontrola zajištění povinností pro udržování volných příjezdových komunikací, nástupní plochy pro požární techniku, únikových cest, volných přístupů k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
 • kontrola označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení
 • kontrola dodržování předpisů o PO
 • kontrola realizace školení s vhodnými osnovami školení
 • kontrola provádění cvičných požárních poplachů

Audit – hodnocení souladu zahrnuje:

 • naplánování plánu auditu – hodnocení souladu
 • provedení auditu – analýza hodnocení soualdu v rozsahu přezkoumání dokumentace a všech procesů, které mají vliv na BOZP a PO a mají být efektivně uplatňovány. OZO hodnotí, jak je systém BOZP/ PO v organizaci aplikován, udržován a zlepšován. V průběhu prověřování jsou pak dokumentačně zachyceny všechny skutečnosti do auditního dotazníku (check-listů)/ dotazníku hodnocení souladu (2) a možné neshody a doporučení jsou definovány na příslušných formulářích
 • uzavření auditu - tvorba Zpráv z auditu – hodnocení souladu
 • následná kontrola realizace navržených a schválených opatření k nápravě a preventivních opatření naším OZO - specialistou, realizovaný formou provedení kontrolních auditů a záznamů z těchto auditů

Námi provedený audit- hodnocení souladu BOZP/ PO je pozitivní a konstruktivní proces. Audity – hodnocení souladu doporučujeme provádět obvykle minimálně jednou až dvakrát ročně, u větších organizacích pak čtvrtletně či měsíčně, zvláště u organizací realizující stavební či jinou obdobnou činnost doporučujeme měsíční audit včetně návštěvy jednotlivých zakázek v „terénu" (stavby, montáže apod.).

Prověrka BOZP a/ nebo preventivní požární prohlídka PO zahrnuje:

 • naplánování termínu a rozsahu činnosti s určením potřebných pracovníků, kteří se prověrky/ prohlídky budou účastnit
 • provedení prověrky/ prohlídky v rozsahu požadované právními předpisy. OZO prověřuje a hodnotí, jak je oblast BOZP a/ nebo PO v organizaci aplikována, udržována a zlepšována. Závěr auditu je zapsán do protokolu o provedené prověrce/ prohlídce OZO

Námi realizovaný audit ve Vaší společnosti je prováděn kvalifikovanými poradci.

V případě periodického provádění výše uvedené činnosti a následného vyhodnocení trendu zlepšování stavu BOZP a PO ve společnosti klienta, vystavujeme CERTIFIKÁT.

Osvědčení BP
Osvědčení PO

 

Rozsah auditu-hodnocení souladu: rozsah auditu – hodnocení souladu je závislý na velikosti Vaší organizace, na náročnosti Vašich procesů a počtu oddělených provozoven

Cena: dle dohody

Platební podmínky: dle dohody 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz