Bezpečnost práce (BOZP)

Již více jak 10 let poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) v rozsahu:

Organizace práce v rámci poskytování služeb BOZP:

Vedení společnosti ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP provede vstupní nezávislou analýzu stavu zajištění BOZP ve Vaší organizaci. Na základě tohoto nezávislého úvodního přezkoumání stávající situace zpracuje vedení "QEMS" s.r.o. nabídku s navržením vhodných variant řešení dané problematiky ve Vaši organizaci s předpokládanou časovou a finanční náročností. Mezi základní úrovně spolupráce s námi patří níže uvedené varianty, které je možné kombinovat.

Varianta I.:

V rámci této varianty odborný poradce - osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP zajistí u klienta soulad činností Vaší organizace s platnými právními a jinými požadavky v této oblasti. Dále pak je provedeno školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování BOZP  v rámci pravidel daných právními předpisy. Níže je uveden základní rozsah činností této varianty spolupráce:

  • vstupní analýza souladu s právními a jinými požadavky v oblasti BOZP
  • zpracování komplexní dokumentace BOZP
  • zpracování osnovy školení a proškolení pracovníků dle (základní školení pracovníků
  • školení vedoucích pracovníků, vstupní/ řadová školení - online školení - E-Learning
  • odborná pomoc při implementaci požadavků oblasti BOZP v provozu
  • provedení roční prověrky BOZP

Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR a EU v oblasti BOZP a má zaučen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu svépomocí či částečnou svépomocí.

Varianta II.:

V rámci této varianty provedou odborní poradci činnosti Varianty I. a dále se zaměří na stálé udržování souladu aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti BOZP, to znamená, že je s klientem prováděna kontrola pracoviště, kontrola a zajištění odborných činností jako například revize, kontroly vyhrazených i nevyhrazených zařízení ve spolupráci s dodavatelskými odbornými organizacemi , jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti, jsou realizována havarijní cvičení z poskytnutí první pomoci a je poskytnuta odborná pomoc při vyšetřování příčin pracovního úrazu atd. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti BOZP. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění této oblasti. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými bezpečnostními audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovávány zprávy z těchto auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.

Samozřejmostí vzájemné spolupráce je vystavení CERTIFIKÁTU o zajišťování dozoru nad plněním požadavků BOZP, jakož i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám.

Certifikát BOZP
Certifikát BOZP

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz