Služby BOZP

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce v níže uvedeném rozsahu:

Zpracování oblasti pracovních rizik dle zákona 262/2006 Sb.

Zpracování, následná aktualizace, školení v oblasti vhodného uspořádání a vybavení pracoviště a pracovního prostředí v souladu s z. 262/2006 (§101,102) Sb. Zákoník práce, z. 309/2006 Sb., (§2,3,7) ) o BOZP, vyhl. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky z zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a dalšími právními předpisy dané oblasti

Zpracování, následná aktualizace, školení v oblasti vhodného použití Bezpečnostních značek a signálů dle z. 262/2006 Sb. (§101,102) Zákoník práce, z. 309/2006 Sb., (§6) O BOZP, NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zpracování, následná aktualizace, školení v oblasti výrobních a pracovních prostředků a zařízení v rozsahu z. 262/2006 Sb., §101,§102 Zákoníku práce, z. 309/2006 Sb. §4 o BOZP, vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky z zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 591/2006 Sb., NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vyhl. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, vyhlášky z technickým zařízením 18/1979 Sb., 19/1979 Sb., 73/2010 Sb., 21/1979 Sb., 85/1978 Sb., 91/1993 Sb. vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zpracování, následná aktualizace, školení v oblasti organizace práce a pracovní postupy - z. 262/2006 Sb., §101,§102 Zákoník práce, z. 309/2006 Sb. § 5, 12, §13-18 Zákon, BOZP, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhl. 288/2003 Sb. zakázané práce další odborové předpisy např. NV 27/2002 Sb., NV č. 28/2002 Sb.,

Zpracování, následná aktualizace, školení v oblasti OOPP, mycí čistící a desinfekční prostředky - ZP č. 262/2006 Sb., §104 Zákoník práce, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Zpracování, následná aktualizace, školení v oblasti rizikových faktorů pracovních podmínek -ZP č. 262/2006 Sb.,§102 Zákoník práce, z. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, provádění vyhl. 79/2013 Sb., z. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, NV č. 1/ 2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhl. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli , vyhláška 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, NV 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, NV 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, NV 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zpracování, aktualizace, školení v oblasti oblasti pracovních úrazů a nemoci z povolání - ZP č. 262/2006 Sb., §105 Zákoník práce, NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu…

Rozsah námi zpracovávané dokumentace BOZP (operativně upravený dle charakteru činností klienta):

 • postup a samotné vyhodnocení pracovních rizik
 • kategorizace prací
 • postup k provádění smluvní lékařské péče
 • traumatologický plán
 • postup k řízení pracovních úrazů, kniha pracovních úrazů
 • postup k používání bezpečnostních značek
 • postup k zákazu používání alkoholu a jiných návykových látek, postup pro školení BOZP
 • postup pro plánování a provádění školení, osnovy školení
 • postup k zakázaným pracím těhotným a kojícím do devátého měsíce, mladistvým …
 • postup pro poskytování OOPP, čistících, mycích a desinfekčních prostředků, postup na poskytování ochranných nápojů
 • postup provádění prověrky BOZP a jiné kontroly BOZP
 • postupy pro práci s CHLS, písemná pravidla
 • postupy pro kontroly pracovišť
 • dopravně provozní řád
 • skladové řády
 • místní provozní bezpečnostní předpisy pro technická zařízení umístěná v areálu společnosti

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz