Ochrana životního prostředí

Odpadové hospodářství

Zpracování směrnice odpadového hospodářství, vedení průběžné evidence odpadů, zpracování základního popisu odpadů, zpracování ročního hlášení, vyžádání si kopií dokladů oprávněných osob, zpracování označení sběrných nádob, vedení ILNO, EPNO, zpracování základních popisů odpadů, zpracování statistického hlášení o produkci odpadů a další odborné poradenství v této oblasti, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Nakládání s obaly

Zpracování směrnice pro nakládání s obaly, přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob, zpracování hlášení obalů, spolupráce při zajištění zpětného odběru obalů, spolupráce při značení obalů, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Ochrana ovzduší

Zpracování směrnice pro ochranu ovzduší, vyřizování povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečištování ovzduší, zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování provozních řádů, zpracování ročních hlášení, zpracování poplatkového hlášení, zajištění měření emisí, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Zpracování směrnice pro nakládání s obaly zajištění a zpracování bezpečnostních listů, zpracování písemných pravidel, školení, vedení evidence nakládání s CHLS, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Prevence havárií

Zpracování protokolárního zařazení - provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a směsí dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a směsmi - zpracování, zhodnocení rizik závažné havárie, zpracování Bezpečnostního programu prevence závažné havárie, zpracování Bezpečnostní zprávy, zpracování Vnitřního havarijního plánu či Vnějšího havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, spolupráce při odstraňování následků havárií, spolupráce při řešení starých ekologických zátěží, zpracování žádosti o udělení integrovaného povolení.

Nakládání s vodami

Zpracování koncepce nakládání s vodami, zpracování provozních a manipulačních řádů vodohospodářských děl, zpracování žádostí o souhlas k vypouštění či čerpání vod, zpracování poplatkových hlášení a přiznání, zpracování ročních hlášení, zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod, čerpaných vod, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti, havarijní plán.

Hlášení do IRZ

Zpracováváme hlášení do IRZ.

Ekologická újma  

Vyhodnocení ekologické újmy

IPPC  

Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení a všech dalších potřebných úkonů v rámci IPPC

Ostatní

Zpracování EIA 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz