Požární ochrana (PO)

Společnost "QEMS" s.r.o. pro zajištění komplexnosti služeb svým klientům poskytuje služby v oblasti požární ochrany (dále jen PO) v rozsahu.

Poradenská činnost v oblasti:

Vedení společnosti ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany provede vstupní nezávislou analýzu stavu zajištění požární ochrany ve Vaší organizaci. Na základě tohoto nezávislého úvodního přezkoumání stávající situace zpracuje vedení "QEMS" s.r.o. nabídku s navržením vhodných variant řešení dané problematiky ve Vaši organizaci s předpokládanou časovou a finanční náročností. Mezi základní úrovně spolupráce s námi patří níže uvedené varianty, které je možné kombinovat.

ODBORNÝ ROZSAH SLUŽEB V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Varianta I.:

V rámci této varianty odborný poradce - osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany zajistí u klienta soulad činností Vaší organizace s platnými právními a jinými požadavky v této oblasti. Dále pak je provedeno školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování požární ochrany v rámci pravidel daných právními předpisy. Níže je uveden základní rozsah činností této varianty spolupráce:

  • vstupní analýza souladu s právními a jinými požadavky v oblasti PO
  • zpracování komplexní dokumentace PO
  • zpracování osnovy školení a proškolení pracovníků dle výsledků požárního začlení objektu (základní školení pracovníků, školení vedoucích pracovníků, školení požární hlídky, školení požárního preventisty, vstupní/ řadová školení, školení obsluhy ohlašovny požáru apod.)
  • odborná pomoc při implementaci požadavků oblasti PO v provozu
  • provedení požárních preventivních prohlídek v periodě dle zařazení

Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR v oblasti požární ochrany a má zaučen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu.

Varianta II.:

V rámci této varianty provedou odborní poradci činnosti Varianty I. a dále se zaměří na NÁSLEDNÉ STÁLÉ UDRŽOVÁNÍ SOULADU aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti požární ochrany, to znamená, že je s klientem prováděna kontrola pracoviště, kontrola a zajištění odborných činností jako například revize, kontroly věcných prostředků požární ochrany a stabilního a polostabilního hasícího zařízení, je vedena požární kniha, jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti, jsou realizována havarijní cvičení a je poskytnuta odborná pomoc při vyšetřování příčin vzniku požáru atd. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti požární ochrany. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění této oblasti. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými požárními audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovávány zprávy z těchto auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.

Samozřejmostí vzájemné spolupráce je vystavení osvědčení o zajišťování dozoru nad plněním požadavků požární ochrany, jakož i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám. 

Samozřejmostí vzájemné spolupráce je vystavení OSVĚDČENÍ o zajišťování dozoru nad plněním požadavků PO, jakož i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám.

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz