Rozsah služeb

ODBORNÝ ROZSAH SLUŽEB V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY:

 • prověření začlenění do kategorie činností podle požární nebezpečnosti a stanovené dokumentace z provedení začlenění do kategorie podle požární nebezpečnosti
 • zpracování návrhu stanovení organizace zabezpečení PO s ohledem na míru požárního nebezpečí
 • zpracování, kontrola aktualizace dokumentace PO v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcí vyhláškou odpovídající požárnímu nebezpečí objednatele, a to zejména požární knihy
 • doporučování potřebného množství a druhů vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti
 • doporučování opatření potřebných pro udržování požární techniky, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení v provozuschopném stavu
 • doporučování opatření z vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, vedení dokumentace o požárech, oznámení územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech provozovaných objednatelem nebo v jím vlastněných či užívaných prostorách
 • zajištění povinností pro udržování volných příjezdových komunikací, nástupní plochy pro požární techniku, únikových cest, volných přístupů z nouzových východům, krozvodným zařízením elektrické energie, z uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, z věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
 • prověřovat označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu z PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení
 • pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o PO a navrhovat opatření z odstranění zjištěných závad
 • provádění školení zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance dle § 16 zákona 133/1985 Sb.
 • provádění odborné přípravy požárních hlídek a preventistů dle výše uvedeného standardu
 • zajišťování metodické pomoci při organizaci a provádění cvičných požárních poplachů
 • účastnit se kontrol plnění povinností na úseku PO prováděné orgány státního požárního dozoru
 • zajistit v rozsahu vymezeném předmětem uzavřené smlouvy splnění opatření z nápravě uložených orgány státního požárního dozoru při kontrole plnění povinností a úseku PO
 • spolupracovat s orgány státního požárního dozoru pro provádění požárně technické expertizy ke zjištění příčin případného požáru

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz