Certifikát ISO 9001

Již více jak 13 let stavíme systémy managementu kvality (dále jen QMS) kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systémů managementu kvality vycházíme ze základních principů QMS.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce:  

 

OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce
OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce

 

Etapa: Výstavba QMS dle ISO 9001 – spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání QMS:

V této etapě provedeme celkové prověření systému managementu kvality (dále jen QMS) ve Vaší společnosti. Získané informace zapracujeme do zprávy z úvodního přezkoumání systému managementu, ve které budou dány doporučení k realizaci nutných činností z dosažení shody s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a příslušnými legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem managementu a normou.

Rozsah úvodní analýzy dle požadavků norem je následující:

 • analýza procesu řízení dokumentace a záznamů, včetně spisové a archivační služby
 • analýza procesu plánování: stanovení politiky QMS, stanovení cílů QMS, provádění plánování vedením formou plánování zdrojů, zjišťování spokojenosti zákazníka
 • analýza procesu nastavení organizační struktury, audit pracovních náplní, kvalifikačních požadavků, matice zastupitelnosti, audit jmenování představitele QMS
 • audit procesu interní a externí komunikace
 • audit procesu přezkoumání QMS
 • audit personálního útvaru včetně školení, provádění záznamů ze školení, audit metodiky hodnocení efektivity školení
 • audit procesu infrastruktura a pracovní prostředí (komplexní kontrola plnění požadavků BOZP, PO, ochrany životního prostředí, plánování a provádění záznamů o údržbě technických zařízení)
 • audit procesu obchodu a nákupu
 • audit procesu návrhu a vývoje (v případě vyloučení nebude aplikován)
 • audit procesu řízení poskytování služeb se zaměřením na identifikaci a sledovatelnost obchodního procesu, dále pak na zacházení s majetkem zákazníka, ochranu produktu, metrologie)
 • audit procesu řízení neshody, reklamací
 • audit procesu nastavení monitorování a měření procesů a produktu
 • audit neustálého zlepšování (nápravná a preventivní opatření, analýza údajů)

2) Informační seminář k vybranému systému managementu:

Vybraní pracovníci Vaší společnosti se zúčastní školení. Účastníkům budou předány skripta a OSVĚDČENÍ o účasti na školení (vizualizace pomocí dataprojektoru, flipchartu, workshopů, tabule atd.).

3) Etapa tvorby dokumentace vybraného systému managementu:

V rámci této etapy kompletně zpracujeme dokumentaci zaváděného systému managementu pro všechny certifikované procesy na klíč. Provedeme veškeré grafické úpravy. Dokumentaci připravíme k vydání včetně všech potřebných formulářů. Provedeme ve spolupráci s Vámi vydání a distribuci dokumentace.

Dokumentace bude tvořena v českém jazyce, konzultace budou vedeny v českém jazyce.

Předpokládaný rozsah dokumentace I. a II. vrstvy, který je komplexně zpracováván poradci QEMS:

 • politika kvality
 • cíle kvality
 • příručka kvality
 • organizační řád
 • spisový, skartační a archivační řád
 • podpisový řád
 • pracovní řád
 • řízení dokumentace a záznamů
 • personalistika, výcvik a školení
 • aktivita managementu
 • údržba strojů a zařízení
 • obchodní činnost
 • nákup
 • skladování
 • plánování a řízení výroby
 • metrologie
 • kontrola a zkoušení
 • řízení neshodného produktu
 • řízení reklamací
 • zlepšování, nápravná a preventivní opatření

Předpokládaný rozsah dokumentace III. vrstvy: technologické a pracovní postupy, které na základě metodického vedení zpracovává již zadavatel. 

4) Implementace požadavků systému managementu:

V této fázi dojde z implementaci požadavků vyplývající z vydané dokumentace vybraného systému managementu odpovědnými pracovníky společnosti pod vedením poradce. Připravíme Vám veškeré formuláře k jejich vyplnění. Provádíme kontrolní dny v době implementace požadavků systému na všech Vašich pracovištích ve všech procesech, provedeme komplexní přípravu interních auditů.

Implementace probíhá v těchto procesech:

 • nastavení a monitorování řízení dokumentace a záznamů, včetně spisové a archivační služby
 • nastavení a monitorování procesu plánování: stanovení politiky QMS, stanovení cílů QMS, provádění plánování vedením formou plánování zdrojů, zjišťování spokojenosti zákazníka
 • nastavení a monitorování procesu určení organizační struktury, audit pracovních náplní, kvalifikačních požadavků, matice zastupitelnosti, audit jmenování představitele QMS
 • nastavení a monitorování procesu interní a externí komunikace
 • nastavení a monitorování procesu přezkoumání QMS
 • nastavení a monitorování personálního útvaru včetně školení, provádění záznamů ze školení, audit metodiky hodnocení efektivity školení
 • nastavení a monitorování procesu infrastruktura a pracovní prostředí (komplexní kontrola plnění požadavků BOZP, PO, ochrany životního prostředí, plánování a provádění záznamů o údržbě technických zařízení)
 • nastavení a monitorování procesu obchodu a nákupu
 • nastavení a monitorování procesu návrhu a vývoje (v případě vyloučení nebude aplikován)
 • nastavení a monitorování procesu řízení poskytování služeb se zaměřením na identifikaci a sledovatelnost obchodního procesu, dále pak na zacházení s majetkem zákazníka, ochranu produktu, metrologie)
 • nastavení a monitorování procesu řízení neshody, reklamací
 • nastavení a monitorování procesu nastavení monitorování a měření procesů a produktu
 • nastavení a monitorování neustálého zlepšování (nápravná a preventivní opatření, analýza údajů)

5) Provedení interních auditů systému managementu:

V této fázi provedeme kompletní interní audity všech prvků normy a procesů ve Vaší společnosti. Zpracujeme kompletní dokumentaci k interním auditům dle požadavků normy ČSN EN ISO 19011. Na závěr projednáme s odpovědnými zástupci případná zjištění z interních auditů. Navrhneme ve spolupráci s Vámi přiměřená a realizovatelná opatření k nápravě.

6) Etapa realizace kontrolních auditů, zpracování přezkoumání vedením:

V této etapě provádíme kontrolní audity s cílem ověřit, zda navržená opatření k nápravě a preventivní opatření z interních auditů byla realizována. Následně provedeme uzavření interních auditů a zpracujeme ve spolupráci s Vámi přezkoumání  systému vedením včetně analýzy všech Vašich hlavních procesů za použití vhodných statistických metod.

7) Certifikační audit:

V této etapě bude proveden audit 1. a 2. stupně Vámi vybraným certifikačním orgánem za naší účasti, kdy Vám pomáháme daný systém obhájit po celou dobu certifikačního auditu. V případě stanovení doporučení certifikačního auditora v rámci certifikačního auditu je ve spolupráci s Vámi realizujeme.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

2. Etapa: Následné udržování a zlepšování QMS dle ISO 9001 – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme QMS nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • interní audity
 • poskytneme Vám odborné konzultace,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci
 • obhájíme Vám i v dalších letech certifikát

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování QMS zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • velikost a organizační členění organizace
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částka: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100% úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby. 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři QEMS s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz