Certifikát ISO 14001/ EMAS

Již více jak 12 let stavíme systémy environmentálního managementu (dále jen EMS) kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému EMS. Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce:

OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce
OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce

 

Etapa: Výstavba EMS dle ISO 14001 – spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání stavu EMS

V této etapě provedeme celkové prověření stavu EMS ve Vaší společnosti formou prověření všech prvků normy ČSN EN ISO 14001:2005 a především pak stavu plnění požadavků v oblasti podnikové ekologie, vše je zpracováno do zprávy z úvodního přezkoumání EMS v níže uvedeném rozsahu včetně ošetření systémových prvků:

 • Odpadové hospodářství (kontrola zpracování směrnice odpadového hospodářství, kontrola vedení průběžné evidence odpadů, kontrola zpracování základního popisu odpadů, kontrola zpracování ročního hlášení, kontrola kopií dokladů oprávněných osob, kontrola označení sběrných nádob, kontrola vedení ILNO, kontrola vedení EPNO, kontrola zpracování statistického hlášení o produkci odpadů).
 • Nakládání s obaly (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s obaly, kontrola přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob, kontrola zpracování hlášení obalů, kontrola zajištění zpětného odběru obalů).
 • Ochrana ovzduší (kontrola zpracování směrnice pro ochranu ovzduší, analýza zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší – stálé a proměnné údaje, kontrola zpracování  a schválení provozních řádů, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zpracování poplatkového hlášení, kontrola zajištění měření emisí).
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s CHLS, kontrola bezpečnostních listů, kontrola zpracování písemných pravidel, kontrola školení s T+, T, C apod., kontrola vedení evidence nakládání s CHLS, kontrola správného zacházení s CHLS ve výrobě).
 • Prevence závažných havárií (kontrola zpracování protokolárního zařazení - provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a směsí dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a směsmi).
 • Nakládání s vodami (kontrola zpracování koncepce nakládání s vodami, kontrola zpracování provozních řádů vodohospodářských děl, kontrola zpracování žádostí o souhlas k vypouštění odpadních vod, kontrola zpracování poplatkových hlášení a přiznání, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod, kontrola zpracování  a schválení havarijního plánu, kontrola protokolů o těsnosti záchytných jímek, kontrola záznamů z vizuální kontroly těsnosti skladů a skládek apod.).
 • Hlášení do IRZ (kontrola do IRZ).
 • Ekologická újma – kontrola správnosti zpracování.
 • Ostatní – kontrola plnění v oblasti nakládání s regulovanými látkami a kontrola plnění požadavků na měření účinnosti kotlů, případně klimatizací .

2) Informační seminář k EMS:

Vybraní pracovníci Vaší společnosti se zúčastní školení. Účastníkům budou předány skripta  a OSVĚDČENÍ o účasti na školení.

Školení bude rozděleno pro THP pracovníky a management v rozsahu cca 3 hod. V případě zájmu  o školení i řadových pracovníků ve výrobě, pak navrhujeme školení v rozsahu cca 0,5 hod, které by probíhalo v rámci implementačních schůzek.

Osnova školení pro THP pracovníky a pro management:

 • historie a současný stav v oblasti EMS
 • přínos EMS
 • princip výstavby a udržování EMS
 • výklad normy ČSN EN ISO 14001:2005
 • výklad legislativy ŽP
 • význam a zařazení pracovníků v EMS

V rámci této etapy kompletně zpracujeme první a druhou vrstvu dokumentace EMS pro všechny certifikované procesy na klíč v ČJ tak, aby byla plně funkční a byla integrována do stávajícího systému managementu jakosti. Konzultace budou probíhat za aktivní účasti odpovědných pracovníků Vaší společnosti.

3) Etapa tvorby dokumentace EMS

Předpokládaný rozsah I. a II. vrstvy dokumentace EMS (pokud má společnost zaveden QMS dle ISO 9001, je většina dokumentů námi integrována do systému QMS):

 • příručka environmentu ( vhodné integrovat do Příručky kvality)
 • organizační řád (bude doplněn o požadavky EMS)
 • spisový, skartační a archivační řád (bude doplněn o požadavky EMS)
 • řízení dokumentace a záznamů   - vhodné integrovat
 • aktivita managementu, stanovení environmentálních aspektů – vhodné integrovat
 • výcvik a vzdělávání - vhodné integrovat
 • interní audity EMS - vhodné integrovat
 • hodnocení souladu a vyhodnocení environmentálního profilu
 • monitorování a měření environmentálních aspektů
 • zlepšování, opatření k nápravě a preventivní opatření - vhodné integrovat
 • nakládání s vodami
 • ochrana ovzduší
 • odpadové hospodářství, obaly
 • nakládání s CHLP
 • havarijní připravenost a reakce
 • školení dodavatelů z požadavků EMS
 • politika environmentu -  vhodné integrovat
 • cíle a programy environmentu - vhodné integrovat

Provedeme veškeré grafické úpravy. Dokumentaci připravíme k vydání včetně všech potřebných formulářů. Provedeme ve spolupráci s Vámi vydání a distribuci dokumentace.

Dokumentace bude tvořena v českém jazyce, konzultace budou vedeny v českém jazyce.

4) Implementace požadavků EMS

V této fázi dojde z implementace požadavků vyplývající z vydané dokumentace systému EMS odpovědnými pracovníky společnosti pod vedením poradce. Připravíme Vám veškeré formuláře k jejich vyplnění – komplexně zpracujeme:

 • registr environmentálních aspektů
 • registr právních a jiných požadavků
 • registr monitorování a měření

Provádíme kontrolní dny v době implementace požadavků systému na všech Vašich pracovištích ve všech procesech, provedeme komplexní přípravu interních auditů.

V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních požadavků podnikové ekologie. Veškeré dokumenty týkající se provozní podnikové ekologie jsou námi kontrolovány v níže uvedeném rozsahu:

 • Odpadové hospodářství (kontrola zpracování směrnice odpadového hospodářství, kontrola vedení průběžné evidence odpadů, kontrola zpracování základního popisu odpadů, kontrola zpracování ročního hlášení, kontrola kopií dokladů oprávněných osob, kontrola označení sběrných nádob, kontrola vedení ILNO, kontrola vedení EPNO, kontrola zpracování statistického hlášení o produkci odpadů.
 • Nakládání s obaly (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s obaly, kontrola přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob, kontrola zpracování hlášení obalů, kontrola zajištění zpětného odběru obalů).
 • Ochrana ovzduší (kontrola zpracování směrnice pro ochranu ovzduší, analýza zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší – stálé a proměnné údaje, kontrola zpracování  a schválení provozních řádů, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zpracování poplatkového hlášení, kontrola zajištění měření emisí).
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s CHLS, kontrola bezpečnostních listů, kontrola zpracování písemných pravidel, kontrola školení s T+, T, C apod., kontrola vedení evidence nakládání s CHLS, kontrola správného zacházení s CHLS ve výrobě).
 • Prevence závažných havárií (kontrola zpracování protokolárního zařazení - provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a směsí dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a směsmi).
 • Nakládání s vodami (kontrola zpracování koncepce nakládání s vodami, kontrola zpracování provozních řádů vodohospodářských děl, kontrola zpracování žádostí o souhlas k vypouštění odpadních vod, kontrola zpracování poplatkových hlášení a přiznání, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod, kontrola zpracování  a schválení havarijního plánu, kontrola protokolů o těsnosti záchytných jímek, kontrola záznamů z vizuální kontroly těsnosti skladů a skládek apod.).
 • Hlášení do IRZ (kontrola do IRZ).
 • Ekologická újma – kontrola správnosti zpracování.
 • Ostatní – kontrola plnění v oblasti nakládání s regulovanými látkami a kontrola plnění.

5) Provedení interních auditů EMS

V této fázi provedeme kompletní interní audity všech prvků normy a procesů ve Vaší společnosti. Zpracujeme kompletní dokumentaci k interním auditům dle požadavků normy ČSN EN ISO 19011. Na závěr projednáme s odpovědnými zástupci případná zjištění z interních auditů. Navrhneme ve spolupráci s Vámi přiměřená a realizovatelná opatření k nápravě.

6) Realizace kontrolních auditů EMS, zpracování přezkoumání EMS vedením

V této etapě provádíme kontrolní audity s cílem ověřit, zda navržená opatření k nápravě a preventivní opatření z interních auditů byla realizována. Následně provedeme uzavření interních auditů  a zpracujeme ve spolupráci s Vámi přezkoumání EMS vedením včetně analýzy všech Vašich hlavních procesů za použití vhodných statistických metod.

7) Certifikační audit

V této etapě bude proveden audit 1. a 2. stupně Vámi vybraným certifikačním orgánem za naší účasti, kdy Vám pomáháme daný systém obhájit po celou dobu certifikačního auditu. V případě stanovení doporučení certifikačního auditora v rámci certifikačního auditu je ve spolupráci s Vámi realizujeme.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Etapa: Následné udržování a zlepšování EMS dle ISO 14001 – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme EMS nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • interní audity
 • poskytneme Vám odborné konzultace
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci
 • zaktualizujeme registry, cíle a navazující dokumentaci
 • obhájíme Vám i v dalších letech certifikát

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování QMS zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

velikost a organizační členění organizace
lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění
předmět a rozsah výstavby systému managementu
rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částka: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100% úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby. 

 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři QEMS s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

 

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz