OHSAS 18001/ Bezpečný podnik

Již více jak 7 let stavíme systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen OHSMS) dle ČSN OHSAS 18001 či dle modelu BEZPEČNÝ PODNIK kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů OHSMS.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce
OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce

 

1) Úvodní přezkoumání OHSMS

Celkové prověření stavu OHSMS ve Vaší organizaci, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení z realizaci nutných činností z dosažení shody s požadavky  příslušné normy a s legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím OHSMS a požadavky normy ČSN OHSAS 18001.

Základní oblasti, ve kterých se budeme pohybovat:

 1. aktuálnost a kompletnost systémové dokumentace OHSMS
 2. aktuálnost a kompletnost dokumentace BOZP a PO zpracované OZO BOZP, OZO PO
 3. kontrola plnění požadavků systémové dokumentace OHSMS a dokumentace BOZP a PO především v oblasti:
  1. stanovení politiky a cílů, cílových hodnot a programů OHSMS
  2. stanovení Registru právních a jiných požadavků
  3. stanovení pravomocí a odpovědností
  4. stanovení plánování a provádění školení
  5. stanovení interní a externí komunikace
  6. stanovení rozsahu a řízení dokumentace
  7. plánování a provádění havarijních cvičení a evidence havárií, mimořádných událostí
  8. řízení OHSMS neshod, nápravných a preventivních opatření
  9. provádění hodnocení souladu
  10. řízení záznamů OHSMS
  11. provádění IA OHSMS
  12. přezkoumání OHSMS s vyhodnocením bezp. Profilu a se zaměřením v rámci bodu 4.4.6 na komplexní plnění právních a jiných požadavků v oblasti

2) Informační seminář OHSMS pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Bude provedeno našimi lektory školení OHSMS, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení budou  předány a OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor atd.). 

3) Etapa tvorby dokumentace OHSMS

Odborný poradce provede zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuje relevantní dokumentaci OHSMS za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována  dokumentace OHSMS. Poradce zapracuje připomínky do dokumentů . Provedeme grafické zpracování a následně provedeme vydání a distribuci dokumentace ve vaší  organizaci. Rozsah dokumentace námi tvořené v oblasti:

 • příručka OHSMS
 • politika OHSMS
 • registr pracovních rizik
 • cíle, cílové hodnoty a programy OHSMS
 • registr právních a jiných požadavků
 • registr monitorování a měření v oblasti OHSMS
 • pravomocí a odpovědností
 • plánování a provádění školení
 • interní a externí komunikace
 • řízení dokumentace
 • plánování havarijních cvičení a evidence havárií, mimořádných událostí
 • řízení OHSMS neshod, nápravných a preventivních opatření
 • provádění hodnocení souladu
 • řízení záznamů OHSMS
 • provádění IA OHSMS
 • přezkoumání OHSMS/hodnocení souladu

V této fázi požádáme Vašeho dosavadního OZO BOZP a OZO PO pro poskytnutí kompletní dokumentace BOZP a PO pro zapracování do systémové dokumentace, či Vám ji rádi na základě nabídky na její zpracování a Vaší akceptace jejího znění zpracujeme na míru, neboť jsme také OZO BOZP a PO.

4) Implementace požadavků OHSMS

V rámci této etapy vás poradce ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace provede implementační fází, kdy pod vedením poradce budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků OHSMS. Rozsah je obdobný jako v bodě 1) Vstupní analýza.

5) Provedení interních auditů OHSMS

Následně provedeme kompletně interní audity OHSMS dle požadavků ČSN EN ISO 19011 a ČSN OHSAS 18001 ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizace. Bude zpracován program auditů, plán  interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu, následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu.

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Poradce provede kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení vydaných poradcem ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme konečnou  kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu QMS- přezkoumání systému s vyhodnocením bezpečnostního profilu a hodnocení souladu s právními požadavky.

7) Účast na auditu 1. a 2. stupně - certifikační proces

V této etapě se budeme účastnit auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu OHSMS a poskytneme odbornou pomoc při obhajobě OHSMS.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • velikost a organizační členění organizace
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částka: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100% úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby. 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři QEMS s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

 

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz