SCC

Již více jak 2 roky stavíme systémy managementu bezpečnosti práce v rizikových prostředích  - SCC (Safety Contractor Checklist) kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému SCC 

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce.

SCC
SCC

 

Etapa: Výstavba SCC– spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání SCC 

Celkové prověření stavu systému mangementu bezpečnosti práce dle požadavků SCC normativních dokumentů ve Vaší organizaci, zpracování analýzy rizik, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení z realizaci nutných činností z dosažení shody s požadavky příslušné normy a s legislativními a; jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem a požadavky norem řady SCC.

Úvodní přezkoumání bude probíhat v rozsahu:

 • politika, organizace a závazek vedení BOZP
 • hodnocení rizik SCC
 • SCC vzdělávání, informování a příprava  
 • SCC informovanost  
 • SCC projektový plán - plán BOZP
 • ochrana životního prostředí 
 • havarijní připravenost  
 • monitorování a měření BOZP v rámci SCC
 • traumatologický plán
 • monitorování a měření - stroje, přístroje, vybavení a prostředky  
 • zadávání zakázek  - výběr subdodavatelů
 • hlášení, registrace a havárií, nehod a nebezpečných situací na polovinu  

2) Informační seminář  pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Školení SCC bude provedeno našimi lektory, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení bude předáno OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor, meotar atd.).  

3) Etapa tvorby dokumentace SCC

Odborný poradce provede zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuje relevantní dokumentaci SCC za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována dokumentace SCC I., II. a III. vrstvy. Poradce zapracuje připomínky do dokumentů I. - III. vrstvy. Provedeme grafické zpracování a následně provedeme vydání a distribuci dokumentace ve vaší organizaci.

 • příručka SCC (obsahuje všechny povinně dokumentované postupy normativních dokumentů SCC, především 003)
 • politika a cíle SCC
 • analýza rizik
 • řízení BOZP a PO ve společnosti
 • řízení EKO ve společnosti

4) Implementace požadavků SCC

V rámci této etapy vás poradce ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace provede implementační fází, kdy pod vedením poradce budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků SCC. V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních a jiných požadavků SCC. 

 • zpracování a monitorování zdokumentování rozsahu SCC
 • analýza subdodavatelů v režimu SCC
 • analýza bezpečnostního programu včetně analýzy úrazovosti dle metodiky SCC.
 • plány BOZP na zakázky
 • plány monitorování a měření
 • plány školení
 • kontrolní činnost v oblasti BOZP a PO a další

5) Provedení interních auditů SCC

Následně provedeme kompletně interní audity SCC dle požadavků ČSN EN ISO 19011 a normativních dokumentů SCC ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizace. Bude zpracován program auditů, plán interních auditů, auditní dotazník a zpráva z auditu. Následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu.

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Poradce provede kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení vydaných poradcem ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme konečnou kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu SCC- přezkoumání systému.

7) Účast na certifikačním procesu

V této etapě se budeme účastnit auditu v rámci certifikačního procesu SCC a poskytneme odbornou pomoc při obhajobě tohoto systému.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • velikost a organizační členění organizace
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částka: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100% úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby.

 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři QEMS s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz